Η Εταιρεία

Η εταιρία Τεχνολογιστική Ι.Κ.Ε. συστάθηκε την 1η Νοεμβρίου 2013 από τους εταίρους, λογιστές φοροτεχνικούς Α’ τάξεως, Ευαγγελίδη Λάζαρο του Αλεξάνδρου και Βαλαβάνη Μαρία του Μιχαήλ.

Στο δυναμικό της εταιρίας είναι ενταγμένοι ο Γιουλβάνης Ιωάννης (Master in Bussiness Administration) καθώς και η Στεφανίδου Ελισάβετ.

Η εταιρία διατηρεί υποκατάστημα στην Πετρούσα της Δράμας.

Το αρχικό κεφάλαιο σύστασης ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 €.
Διαχειρίστρια της εταιρίας είναι η Μαρία Βαλαβάνη.

Η εταιρία παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες και σκοπός της είναι

1)              Λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες, νομικών και φυσικών προσώπων.
2)              Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων.
3)              Σύνταξη ειδικών μελετών, οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας.
4)              Σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ).
5)              Ρυθμίσεις δανείων επιχειρήσεων.
6)              Πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών.
7)              Χρηματοοικονομικές συμβουλές.
8)              Έρευνα αγοράς, μελέτες μάρκετινγκ.
9)              Η διενέργεια κάθε συναφούς δραστηριότητας με τις ανωτέρω αναφερόμενες.

Back

Login

Back Menu

Cart

JTouch Mobile Template for Joomla (c) 2011 - 2013 JTouchMobile.com